LondonRingback
LondonEmail Us
   Việt Nam English News & Media
Product Launches

Chúng tôi hiểu rằng product launches là cơ hội chỉ có một lần để tối đa hóa sự nhận biết của công chúng, sự đánh giá của thị trường đối với sự ra đời của một sản phẩm mới. Vì các yếu tố này - quá trình chuẩn bị và thực hiện phải thật sự chi tiết và hoàn hảo.

Để tạo dựng được một show ấn tượng, hiểu biết chi tiết về sản phẩm là điều cần thiết. Cấp quản lý của chúng tôi sẽ lam việc chặt chẽ với công ty của bạn để xây dựng kế hoạch chi tiết về kịch bản và trang trí sao cho phản ánh chính xác các chức năng cũng như hình ảnh ấn tượng của sản phẩm mới nhằm cuốn hút sự quan tâm của thị trường.

Product LaunchProduct Launch